logo
logo

Om Sällskapet

Sällskapet för 1700-talsstudier är ett tvärvetenskapligt forum för forskare med 1700-talet som specialitet. Genom anslutning till ISECS (The International Society for Eighteenth Century Studies) har medlemmarna även kontakt med motsvarande forskning i andra länder. Sammanlagt rör det sig om upp emot 10.000 forskare i ett 50-tal länder världen över.

Sällskapet för 1700-talsstudier har idag drygt 200 medlemmar, de allra flesta i Sverige, men också i de övriga nordiska länderna, Storbritannien, Belgien, Frankrike, Italien, Tyskland och USA. Bland medlemmarna finns historiker, ekonomhistoriker, idé- och lärdomshistoriker, retorikforskare, rättshistoriker, nordister, anglister, romanister, konst-, teater-, musik, dans- och litteraturvetare.

År 2003 inleddes arbetet med en årsskrift: Sjuttonhundratal. Den första volymen utkom år 2004. Sällskapet arrangerar även konferenser, symposier, seminarier samt studiebesök och guidade visningar. Allt med temat 1700-tal.


Nordic conference in eighteenth-century studies

I oktober 2017 arrangerade Sällskapet för 1700-talsstudier den andra nordiska konferensen för 1700-talsstudier. Du hittar det slutgiltiga konferensprogrammet och Book of Abstracts på konferensens hemsida (på engelska).