Sjuttonhundratal 2006/2007

Fulltextversion

Innehåll:

JONAS NORDIN: Inledning | 3

PATRIK WINTON: Enighetens befrämjande och fäderneslandets förkovran: religion och politik under frihetstiden | 5

PASI IHALAINEN: Svenska kyrkan och det moderniserande nationella tänkandet 1789—1810
|25

ARNE BUGGE AMUNDSEN: Paucitas, simplicitas, gravitas: individ, samvittighet og orden i dansk-norsk ritualdebatt i første del av 1700-tallet | 49

MICHAEL BREGNSBO: Kirkegangen og kirkekampen: udfordringerne til kirke og gejstlighed i de sidste årtier af 1700-talkt og den danske præstestands håndtering af dem | 66

CAROLA NORDBÄCK: Längtan efter visshet: en studie av trossynen inom den lutherska ortodoxins föreställningsvärld | 85

TOMAS MANSIKKA: Vetenskap och upplysning inom den tidiga pietismen: några ledmotiv till adeptskapets historia | 110

ANN ÖHRBERG: En hjärtats pedagogik: synen på barnet, lära och lärande inom svensk herrnhutism | 128

KRISTER ÖSTLUND: Några nedslag i disputationsväsendet under 1700-talet — exemplet Johan Ihre | 151

Recensioner:

GILLES BANCAREL, Raynal ou le devoir de vérité, anm. av Sven Björkman | 168

MARGARETA BJÖRKMAN, Catharina Ahlgren: ett skrivande fruntimmer i 1700-talets Sverige, anm. av Eva Joelsson | 171

JAKOB CHRISTENSSON (red.), Signums svenska kulturhistoria: frihetstiden, anm. av Andreas Hellerstedt | 172

LARS LJUNGSTRÖM, Georg Haupt: Gustav III:s hovschatullmakare, anm. av Jan Norrman | 174

ANNE BEATE MAURSETH, Opplysningens sjonglør: Denis Diderot 1713—1784, anm. av Margareta Björkman | 175
SÄLLSKAPETS EGNA ANGELÄGENHETER | 178

VERKSAMHETSBERÄTTELSE | 178

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING | 178

MEDLEMSMATRIKEL | 179

ANVISNINGAR FÖR FÖRFATTARE | 181

MEDVERKANDE I DENNA ÅRGÅNG | 182