Sällskapet Gustaf III

Gustaf III får nytt sällskap

Sällskapet Gustaf III grundades den 24 januari 2017. Syftet är att främja forskning och sprida kännedom om Gustaf III, hans person, författarskap, politik och närmaste krets. Därtill ska sällskapet verka för att uppmärksamma viktiga aspekter av gustavianskt kulturliv genom att aktualisera bortglömda teater- och musikstycken samt gustavianska författare, kompositörer, musiker och konstnärer.

Gustaf III är en av Sveriges mest omstridda regenter. Han har hånats som löjeväckande teaterkung, kritiserats som självsvåldig tyrann och hyllats som enastående vältalare och betydande kulturmecenat. Bakom dessa moraliska omdömen döljer sig emellertid en komplex människa och regent, som på flera sätt bidragit till att lägga grunden för det moderna Sverige.

Som första uppdrag har sällskapet åtagit sig att verka för en nyutgivning av Gustaf III:s samlade skrifter, i samarbete med Litteraturbanken. Därmed görs historiskt viktiga texter tillgängliga för såväl forskare som den intresserade allmänheten.

– Gustaf III:s skrifter är mycket viktiga för att förstå kungens personliga gärningar och åsikter i sin rätta historiska och kulturella belysning. De är också viktiga som allmänna tidsdokument för att bättre förstå Sveriges utveckling under tidigmodern tid på en rad fält. Många av frågorna som berörs är även aktuella idag, såsom nationsbildning, nationell identitet och kulturell appropriering, säger Jennie Nell, litteraturvetare och initiativtagare till sällskapet.

Sällskapet kommer att erbjuda en Årsmötesföreläsning till Gunnar von Proschwitz minne under mars månad, samt ytterligare ett evenemang per år. Årsmötesföreläsningen ska också fungera som ett forum för ny forskning kring Gustaf III, hans tid, och hans närmaste krets. Sällskapet är en ideell förening som är öppen för alla intresserade.

Styrelse
Jennie Nell, ordförande, fil.dr. i litteraturvetenskap
Marianne Molander Beyer, vice ordförande, docent i franska och lektor i språkdidaktik Rita Johnson, skattmästare, ekonom
Oskar Sjöström, sekreterare, fil.mag., doktorand i historia
Maria Gullstam, klubbmästare, fil.mag., doktorand i teatervetenskap
Anita Ankarcrona, fil.dr. i litteraturvetenskap
Erik Eliasson, docent i teoretisk filosofi
Johannes Heuman, fil.dr. i historia
Alfred Sjödin, fil.dr. i litteraturvetenskap
Henrika Tandefelt, docent i historia
Mark Tatlow, dirigent, professor, fil.mag. i musikanalys och estetik

Kontaktperson: Jennie Nell
jennie.nell@littvet.su.se 070-682 24 03