Extra medlemsmöte

Uppsala den 6 april kl. 16.00

Sällskapets styrelse planerar att kalla till ett extra medlemsmöte i Uppsala den 6 april kl. 16.00 (ej akademisk kvart). Mötet hålls i Engelska Parken Humanistiskt Centrum, hus 6 rum K1031, och genomförs i direkt anslutning till 1700-talsseminariets sammankomst kl. 16.15 samma dag.

Syftet med mötet är att besluta om ett förslag till stadgeändring som rör styrelsens sammansättning och beslutsförhet. Om förslaget bifalls kommer det i enlighet med stadgarna att behandlas en andra gång vid det ordinarie årsmötet senare under våren (datum ännu ej fastställt). Kallelsen till det extra föreningsmötet och styrelsens förslag kommer att skickas till Sällskapets medlemmar under första hälften av mars.