Forskningsfronten

16 maj kl 12.30-16 (ca) presenteras och diskuteras fyra nya avhandlingar med 1700-talsforskning vid Börshuset i Stockholm. Läs mer

Sjuttonhundratal – Call for Papers: Temanummer

Sjuttonhundratal för år 2017 kommer att ägnas handskriftskulturer och skriv- praktiker under det långa 1700-talet. Vi inbjuder härmed till artiklar som rör detta tema.

Under 1700-talet sker i Västerlandet en expansion av tryckta medier, samtidigt som hand- skriften som medium fortfarande spelar en central roll: den utgör en grundbult i det tidigmoderna samhällets kommunikation. Pressen ökar lavinar- tat, men nyheter cirkuleras också via handskriven press, eller brev. Offentliga tryck från myndig- heterna – såsom lagar, förordningar – existerar parallellt med att de grundläggande byråkratiska strukturerna helt vilar på olika former av hand- skriftskrivpraktiker. Politik och religion diskuteras i tryck, samtidigt som olika former av censur och repression skapar omfattande otillåtna handskrift- kulturer. Fokus i detta nummer av Sjuttonhundratal ligger på de materiella och mediala aspekterna av olika former av handskriftskulturer. Continue reading Sjuttonhundratal – Call for Papers: Temanummer

Extra medlemsmöte

Uppsala den 6 april kl. 16.00

Sällskapets styrelse planerar att kalla till ett extra medlemsmöte i Uppsala den 6 april kl. 16.00 (ej akademisk kvart). Mötet hålls i Engelska Parken Humanistiskt Centrum, hus 6 rum K1031, och genomförs i direkt anslutning till 1700-talsseminariets sammankomst kl. 16.15 samma dag.

Syftet med mötet är att besluta om ett förslag till stadgeändring som rör styrelsens sammansättning och beslutsförhet. Om förslaget bifalls kommer det i enlighet med stadgarna att behandlas en andra gång vid det ordinarie årsmötet senare under våren (datum ännu ej fastställt). Kallelsen till det extra föreningsmötet och styrelsens förslag kommer att skickas till Sällskapets medlemmar under första hälften av mars.

Ny styrelse

Vid årsmötet som hölls i samband med konferensen Vardagsliv i Uppsala den 8 maj 2015 fick Sällskapet en ny styrelse. Ny ordförande är Kenneth Nyberg, historiker verksam i Göteborg, och ny vice ordförande är Sabrina Norlander-Eliasson, som är konstvetare i Stockholm. Andra nya tillskott till styrelsen är Elena Dahlberg, latinist i Uppsala, Annie Mattsson, litteraturvetare i Uppsala, samt Jacob Orrje, vetenskapshistoriker i Uppsala.

Val till ISECS executive commitee

Samtliga medlemmar i 1700-talssällskapet skall nu ha fått inloggningsuppgifter, och har fram till den 8 juni möjlighet att rösta på vilka som ska ingå i ISECS executive commitee. Detta bygger på det medlemsregister sällskapet hade den 27 mars 2015. Den medlem som eventuellt inte har fått något mail med uppgifter direkt från ISECS kan kontakta sällskapets kassör Annika Windahl Pontén.

Vardagsliv under 1700-talet: upplevt, samlevt, utlevt

Sällskapet för 1700-talsstudier hälsar välkommen till vår stora konferens i Gustavianum i Uppsala 7 och 8 maj 2015

Forskningen har under de senare decennierna alltmer kommit att inrikta sig på frågeställningar om människors sociala praktiker, erfarenheter och levnadsförhållanden. Vi undersöker såväl materiella förhållanden som förväntanshorisonter, drömmar och rädslor. Genom att välja temat vardagsliv för års nationella konferens vill Sällskapet bidra till en fördjupad utforskning av dessa perspektiv.

Konferensen hålls i Gustavianum (Akademigatan 3, mittemot Domkyrkan, ingång från denna sida). Samling och registrering sker vid konferenslokalerna på plan 1. Föreläsningar och sessioner hålls i de tre följande lokalerna i byggnaden: Auditorium Minus (plan 1), Liljeforsrummet (plan 1) och Valvet (bottenvåningen). Luncher och kaffe serveras i Katedralcaféet på andra sidan gatan, invid Domkyrkan. Konferensen inleds torsdagen den 7 maj klockan 8.30, med registrering, och avslutas på fredag eftermiddag klockan 17.00. Två stycken key-note föredrag, en avslutande debatt samt 12 olika sessioner finns på programmet. De olika sessionerna är organiserade så att deltagarna presenterar kortare föredrag innan en allmän diskussion sker. Föredragen skall inte vara längre än 12 minuter för att en givande diskussion skall hinnas med.

PROGRAM

Arrangörerna kommer att erbjuda ett bord, som kan användas för att ställa ut och/eller sälja böcker under konferensen. Dock kommer ingen samordnad service för detta att ordnas.

Kostnaden för denna konferens är 700 kronor för disputerade deltagare samt 400 kronor för icke disputerade. I denna avgift ingår, förutom deltagandet i de vetenskapliga aktiviteterna, kaffe och lunch de bägge dagarna samt torsdagens konferensmiddag på Norrlands Nation.

Konferensen är endast öppen för Sällskapets medlemmar samt våra kollegor från våra Nordiska syskonsällskap. Är man inte redan medlem kan man bli det! Information om hur man då går till väga finns på annat håll på denna hemsida. Medlemskapet kostar 250 kronor per år.

Då lokalerna sätter vissa begränsningar så har vi tvingats sätta ett tak för antalet deltagare till 80 personer. Det finns således anledning att anmäla sig omgående. Naturligtvis har deltagare med aktiva uppdrag företräde till dessa platser.

Vidare information angående anmälan.

Till sidan för anmälan till Vardagsliv.

Hälsar organisationskommittén, Mikael Ahlund, My Hellsing, Måns Jansson, Annie Mattsson och Göran Rydén.

Se även information i det tidigare call for papers.

Sjuttonhundratal digitaliserad

Den samlade digitaliseringen av tidigare årgångar av Sällskapet för 1700-talsstudiers årsskriftSjuttonhundratal har slutförts. I nuläget har fulltextversioner av alla årgångar förutom de två senaste publicerats online. Detta kommer även att vara principen för framtida digitaliseringar av årsboken. De digitala versionerna kan läsas via webbadressen septentrio.uit.no.