Visning av Hagströmerbiblioteket 5 oktober

Den 5 oktober kl. 14.00 anordnar 1700-talssällskapet en guidad visning av Hagströmerbiblioteket i Stockholm, som sedan 1997 förenar bl.a. Karolinska Institutets och Svenska läkaresällskapets samlingar av böcker och manuskript. Större delen av den äldre samlingen går i sin tur tillbaka till Collegium Medicum (1663–1813). Biblioteket är inrymt i det byggnadsminnesförklarade Haga Tingshus i Solna.

Under besöket guidas vi av Hjalmar Fors, som under två timmar kommer att visa oss böcker och manuskript med 1700-talsanknytning. Antalet deltagare är begränsat till 20 personer (först till kvarn…) och kostnaden är 165 kr per person. Anmälan görs senast den 15 september i form av ett mejl till treasurer@1700-tal.se samt inbetalning på Sällskapets plusgirokonto 32 93 90-9. Glöm inte att ange namn. Välkommen!

Inbjudan till temanummer av årsskriften

1700-talet sedan 1700-talet: historiografi och kulturarv i tvärvetenskaplig belysning.
2019 års upplaga av Sjuttonhundratal planeras som ett temanummer med historiografiskt perspektiv. Med avstamp i den konferens som hölls i Uppsala i oktober 2017 önskar redaktionen bidra till kunskap om 1700-talet som idé, koncept och historisk period. Bidragen kan till exempel behandla seklet i litterära, visuella, filmiska, musikaliska och sceniska gestaltningar. De kan analysera (arbetet med) restaureringar och utställningar om 1700-talet. Ett annat möjligt perspektiv är att diskutera tankegods som har varit betydelsefulla sedan 1700-talet eller som förknippas med upplysningen i bredaste bemärkelse. Läs mer i call for papers.

Årsmöte och forskningsfronten 2018

Den 8 maj kl håller föreningen årsmöte på Kristinehovs Malmgård i Stockholm. Mötet ingår i ett större program på 1700-talstema som inleds 13.00 med en välkomsthälsning till och presentation av Kristinehovs Malmgård och fortsätter ca 13.45 med årets upplaga av Forskningsfronten. Med Annie Mattsson och Merit Laine som moderatorer presenterar då sex nydisputerade 1700-talsforskare sina avhandlingar och, i några fall, pågående postdokprojekt: Sari Nauman, Johannes Ljungberg, Måns Jansson, Andreas Rydberg, Ina Lindblom och Hedvig Mårdh.

Ingen föranmälan men antalet platser är begränsat. Alla intresserade är varmt välkomna!

För mer information, se kallelsen.

Medverka i antologi om estetikens heteronomi

I forskningsprojektet Estetikens århundrade i nytt ljus (Södertörns högskola) studeras den omfattande estetiska heteronomi som utmärkte den brittiska och tyska diskursen under 1700-talet. Vill du medverka i projektets kommande antologi Aesthetic Heteronomy: Beyond Autonomy in British and German Tradition?

Läs mer i antologins call for contributions. Du kan även läsa mer om projektet här. Deadline för abstracts är 1 december 2017.

Tore Frängsmyr in memoriam

Med stor sorg har Sällskapet för 1700-talsstudier nåtts av budet att Tore Frängsmyr nyligen avlidit i en ålder av 79 år. Han disputerade i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet 1969, verkade senare under många år som professor i vetenskapshistoria och var i flera decennier en av Sveriges främsta humanister, med en röst som hördes i såväl lokal och nationell kulturdebatt som vid den internationella forskningsfronten. Frängsmyr var oerhört produktiv som författare av både akademiska och mer populärvetenskapliga verk om svensk idé-, vetenskaps- och kulturhistoria, och han var – som Frans Lundgren skriver i ett minnesord i Upsala Nya Tidning – “helt eller delvis ansvarig för projekt som Nationalencyklopedin, Centrum för vetenskapshistoria vid Vetenskapsakademien och den stora historiken över Uppsala universitet”.

För det svenska 1700-talssällskapet hade Tore Frängsmyr en alldeles särskild betydelse. Inte bara för att han under nästan ett halvsekel var en av våra mest framstående 1700-talsforskare, utan också och kanske framför allt för att han vid bildandet av Sällskapet 1987 var den drivande kraften och blev dess förste ordförande. Därmed öppnades en tvärvetenskaplig arena för främjandet av forskningen kring 1700-talet vilken har spelat stor roll för många av oss som sökt följa i hans fotspår under de gångna trettio åren. När vi idag framför vårt varma deltagande till hans familj och vänner, minns vi därför Tore Frängsmyr inte bara med saknad utan också med djup tacksamhet.

För Sällskapet för 1700-talsstudier
Kenneth Nyberg
Ordförande

1700-talsafton på Valand

Söndagen 1 oktober kl 16:00 ges konsert och samtal vid Valand i Göteborg kring Rousseaus inflytande på 1700-talets svenska visa, med anledning av den nyutkomna boken Kritik och beundran: Jean-Jacques Rousseau och Sverige 1750–1850 (oktober, Ellerströms förlag). Anmälan till mrlarspersson@gmail.com eller jennie.nell@littvet.su.se senast 20 september 2017. Mer information om anmälan och program finns i inbjudan.

Evenemanget arrangeras av Sällskapet Göta Par Bricole i samarbete med forskningsnätverket Jean-Jacques Rousseau och Sverige, Bellmanssällskapet, Sällskapet Gustaf III och Anna Maria Lenngrens Sällskap.

Årsmöte 2017

Fredagen den 19 maj kl. 13.30–14.00 (ca) håller Sällskapet sitt ordinarie årsmöte för 2017 i Konstakademiens lokaler på Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27c i Stockholm. Röstberättigade vid årsmötet är de som var medlemmar under 2016 eller som är det vid tidpunkten för mötets genomförande.

Mer information, samt dagordning, finns i den kallelse (pdf) som gick ut i slutet av april. Efter årsmötet erbjuds möjlighet att delta i en guidad visning av Konstakademiens samlingar med tyngdpunkt på 1700-talskonst.

Nytt internationellt redaktionsråd för årsskriften

Huvudredaktören för Sjuttonhundratal ger glädjande ge besked om att tidskriften har fått tolv medlemmar till sitt internationella redaktionsråd. Det har varit vårens satsning för att höja tidskriftens kvalitet ytterligare och bredda nätverket av medarbetare och läsare. Redaktionsrådet uppvisar god spridning geografiskt och ämnesmässigt, men redaktionen välkomnar förstås alltid förslag på ytterligare tillskott till rådet. Medlemmarna har enligt egen utsago varierande kunskaper i skandinaviska språk, men de flesta har berört Norden i sin forskning. Se medlemmarna i det internationella redaktionsrådet på årsskriftens sida.

Workshop: Vetandets växelkurser 18 maj

18 maj, kl. 14:15–18:00, Workshop i Uppsala, Engelska parken, Sal 7-0017 (ett arrangemang av forskningsnoden KOM: Kunskap – organisation – makt).

Vad kostade vetenskap under 1700- och 1800-talet? Vad kan priser, transaktioner och materiella dimensioner bidra med när vi utforskar hur olika kunskapsområden utvecklades? Tre specifika fallstudier kommer stå i förgrunden på workshopen Vetandets växelkurser. Emma Hagström Molin diskuterar omvärderingar av stormaktstidens krigsbyten i ljuset av 1800-talets nya historiska tänkande. Kommersen med linneanska samlingar i ljuset av skiftande moden och vetenskapliga ideal står i förgrunden i Hanna Hodacs presentation medan Jacob Orrje diskuterar cirkulationen av vetenskapliga objekt och handelsmän som mellanhänder i 1700-talets London. Workshopen inleds med ett anförande av Jenny Beckman om vetenskapliga växelkurser i övergången mellan tidigmodern och modern tid.

Alla är välkomna, anmäl gärna deltagande så vi kan beräkna fika. Efter workshopen äter vi middag, (självkostnadspris). Vi behöver boka bord i förväg och behöver därför veta om du vill vara med senast  måndag 15/5.

Kontaktperson: Jenny Beckman,
jenny.beckman@idehist.uu.se.