logo
logo

Information till skribenter

Sjuttonhundratal är en årligen utkommande tidskrift som ges ut av det svenska Sällskapet för 1700- talsstudier i samarbete med Finska sällskapet för 1700-talsstudier (Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura) och Norsk selskap for 1700-tallsstudier. En förutsättning för publicering iSjuttonhundratal är att artikeln inte redan är publicerad av annan tidskrift eller annat förlag. Om en artikel är under bedömning någon annanstans bör detta anges. För ej beställt material ansvaras ej.

Sjuttonhundratal följer de etiska normer som har fastslagits av den internationella Committee on Publication Ethics.
Sedan 2013 har Sjuttonhundratal publicerat allt material på nätet, för närvarande med ett års fördröjning efter att den tryckta versionen har distribuerats.
Upphovsrätten på allt innehåll i Sjuttonhundratal behålls av författaren.
Författaren ger Sjuttonhundratal tillstånd att publicera sitt bidrag i tryck och online eller annan form och att ange sig som den ursprungliga utgivaren.
Författaren ger Sjuttonhundratal rätten att distribuera sitt bidrag fritt under en Creative Commons Attribution License. Detta innebär att en tredje part har rätt att använda bidraget fritt, förutsatt att den ursprunglige upphovsmannen, citering och utgivare identifieras.
För mer information om Creative Commons Attribution License, sehttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Författaren har rätt att arkivera sitt bidrag i sin slutliga form (förlagets PDF) så snart som den tryckta versionen har delats ut.

Tekniska instruktioner
Manuskript skickas senast den 1 januari i digital form som bifogat dokument via e-post till huvudredaktören:

My Hellsing
Historiska institutionen
Thunbergsvägen 3A
Box 628
751 26 Uppsala

E-post: my.hellsing@hist.uu.se.

Filformatet bör om möjligt vara MS Word. Den som inte har tillgång till Word sparar texten i rtf-format.

Texten ska vara så ren som möjligt:
· Inga onödiga formateringar
· Inga blankrader
· Rubriker och mellanrubriker utan onödiga versaler, kursiveringar och fet stil

Anvisningar för artikelskribenter
Artiklar bör ej överstiga 20 trycksidor eller 50 000 tecken (inkl. mellanslag och slutnoter), och skall vara skrivna på svenska, norska, danska, engelska, franska eller tyska. Därtill skall oberoende av språk en språkgranskad engelsk summary bifogas på 200 ord, samt en författarpresentation på artikelns språk på 50–100 ord.

Skribenter som inte skriver på sitt modersmål bör ha sina texter språkgranskade av en språkgranskare och är själva ansvariga för alla relaterade kostnader. Språkgranskningen skall helst vidtas innan manuset skickas till Sjuttonhundratal då även språket kan komma att bli föremål för kommentarer från fackliga granskare vilka kan komma utanför Norden. I annat fall måste texten språkgranskas efter redaktionens beslut att publicera, och granskningen skall då ske inom de tidsramar som redaktionen uppställt. Skribenten är dock alltjämt ansvarig för alla kostnader.

Noter numreras i löpande följd som sidnoter eller slutnoter. Första gången en hänvisning förekommer skrivs all information ut, så som i exemplen nedan. I fortsättningen anges författare, tryckår och sida. Siffror som anger not placeras efter avslutande skiljetecken (alltså efter punkt eller frågetecken).

Litteraturhänvisningar utformas enligt följande:

Hänvisning till bok
Stina Hansson, Från Hercules till Swea: den litterära textens förändringar (Göteborg, 2000), s. 47.

Följande hänvisningar till samma bok
Hansson 2000, s. 55 f.

Hänvisning till artikel i antologi eller dylikt
Karin Jansson, ”Bakom normen: Kvinnofrid och genuskonstruktion i det tidigmoderna Sverige”, i Gudrun Andersson (red.), Bedrägliga begrepp: kön och genus i humanistisk forskning (Uppsala, 1998), s. 99.
 
Hänvisning till artikel i tidskrift
Bo Peterson, ”’Yppighets nytta och torftighets Fägnad’: pamflettdebatten om 1766 års överflödsförordning”, Historisk tidskrift, 2 (1984), s. 9.

Källhänvisningar utformas enligt följande:
Samuel Älf till Hedvig Löfwenskiöld, 24/3 1768, G 350b, UUB.

Följande hänvisning till samma brev
Samuel Älf till Hedvig Löfwenskiöld, 23/3 1768.

· Första gången ett arkiv omnämns skrivs dess fullständiga officiella namn ut (t.ex. Riksarkivet, Stockholm; Riksarkivet, Oslo; Riksarkivet, Helsingfors; National Archive, Helsinki). Därefter räcker det med den officiella förkortningen (RA, Stockholm; RA, Oslo; KA, Helsinki).

· I den löpande texten kursiveras titlar på böcker, tidskrifter, tidningar eller filmer. Rubriker på artiklar eller kapitel sätts inom citationstecken.

· För särskild betoning av ord används kursiv.

· Tankstreck, inte bindestreck, används när sidintervall eller periodangivelser ges.

· Blankrader undvikes. Nytt stycke markeras med indrag.

· Underrubriker markeras endast med kursivering.

· Förkortningar skrivs ut i brödtext (bland annat, till exempel, och så vidare).

· Utpräglad fackterminologi bör förklaras genom ett upplysande tillägg eller en mer allmänspråklig synonym.

· Citat på andra språk än svenska, norska, danska, engelska, franska och tyska skall översättas. Originalcitatet uppges i noten.

· Ord på ryska, grekiska och så vidare translittereras enligt systemen som rekommenderas av svenska Språkrådet (för skribenter som skriver på svenska), norska Språkrådet eller danska Sprognævnet.

· Eventuella bilder, tabeller eller figurer bifogas i separat fil eller på separat blad. Ange i texten var de skall placeras. Bilderna ska ha en upplösning på 300 dpi. Författaren står för bildkostnaderna.

Till artikeln fogas en språkgranskad abstract på engelska på 200 ord.

Till artikeln fogas också en kort författarpresentation på separat papper, med titel, ämnesområde samt eventuella andra relevanta uppgifter. Den ska vara på 50–100 ord.

Anvisningar för recensenter
Längre recensioner: gäller avhandlingar eller recensioner av flera relaterade böcker, bör ej vara längre än cirka 20 000 tecken inklusive mellanslag. Kortare recensioner: för övriga monografier gäller cirka 5 500 tecken inklusive mellanslag, och för antologier cirka 7 000 tecken inklusive mellanslag. Hör först med berörd recensionsredaktör ifall en recension önskas.

Recension inleds med följande uppgifter om arbetet: namn på författare eller redaktörer, fullständig titel (kursiverad), eventuell serie, förlag, utgivningsort, tryckår, antal sidor. Exempel:

Patrik Winton, Frihetstidens politiska praktik: nätverk och offentlighet 1746–1766, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historica Upsaliensia 223 (Uppsala: Historiska institutionen, 2006). 363 s.

· Eftersom tidskriften är tvärvetenskaplig måste texten kunna förstås av läsare utanför det egna forskningsområdet. Undvik därför utpräglad fackterminologi. Förklara genom upplysande tillägg eller använd mer allmänspråkliga synonymer.

· Titlar på böcker, tidskrifter, tidningar eller filmer skall kursiveras. Rubriker på artiklar eller kapitel sätts inom citationstecken.

· Noter bör undvikas i recensioner. Hänvisar du till andra verk i din recension kan du använda följande modell: ”… som Mikael Alm visar i sin avhandling om Gustav III (2002, s. 183).”

Recensionen avslutas med recensentens namn högerställt och kursiverat.

Tekniska instruktioner

Manuskript sänds i digital form som bifogat dokument via e-post till recensionsredaktören: Alfred Sjödin.

Filformatet bör om möjligt vara MS Word. Den som inte har tillgång till Word sparar texten i rtf-format. Texten ska vara så ren som möjligt:
· Inga onödiga formateringar
· Inga blankrader

Vid frågor kontakta:

Alfred Sjödin
Box 201
221 00 Lund

E-post: alfred.sjodin@litt.lu.se.

Anvisningar för lektörer

Vid bedömningen av bifogad uppsats beakta vänligen följande aspekter:
• Behandlas uppsatsens ämne på ett kompetent och vetenskapligt sätt?
• Är undersökningen väl organiserad och framställningen väl disponerad?
• Behandlas källmaterial och litteratur på ett kompetent och korrekt sätt?
• Rör uppsatsen tidskriftens ämnesområde, det vill säga 1700-talet?
• Bidrar uppsatsen
a) med ny kunskap om ett okänt ämne eller behandlar den ett välbekant ämne ur ett nytt perspektiv?
b) med en rättvisande och användbar översikt eller värdering av ett särskilt ämnesområde?
c) med tvärvetenskapliga perspektiv?
Redaktionen uppskattar särskilt förslag på förbättringar av helhet eller enskildheter som (anonymt) kan vidarebefordras till författaren. Om refusering förordas skall skälen till detta motiveras särskilt.
Lektörsgranskningen kan göras i enskilt dokument och returneras per post eller e-post.
Manuskriptet behöver endast returneras om det innehåller synpunkter till redaktören eller författaren.