Sjuttonhundratal – Call for Papers: Temanummer

Sjuttonhundratal för år 2017 kommer att ägnas handskriftskulturer och skriv- praktiker under det långa 1700-talet. Vi inbjuder härmed till artiklar som rör detta tema.

Under 1700-talet sker i Västerlandet en expansion av tryckta medier, samtidigt som hand- skriften som medium fortfarande spelar en central roll: den utgör en grundbult i det tidigmoderna samhällets kommunikation. Pressen ökar lavinar- tat, men nyheter cirkuleras också via handskriven press, eller brev. Offentliga tryck från myndig- heterna – såsom lagar, förordningar – existerar parallellt med att de grundläggande byråkratiska strukturerna helt vilar på olika former av hand- skriftskrivpraktiker. Politik och religion diskuteras i tryck, samtidigt som olika former av censur och repression skapar omfattande otillåtna handskrift- kulturer. Fokus i detta nummer av Sjuttonhundratal ligger på de materiella och mediala aspekterna av olika former av handskriftskulturer.

Möjliga teman kan behandla handskriften som kulturell praktik. Vad innebär t.ex. olika sociala kontexter för handskriften som medium och praktik. Det kan också röra olika former av skrivpraktiker, exempelvis när det gäller brevkulturer, protokoll- förande, avskriftspraktiker. Vem för pennan? Vad innebär handskriften i sig för hur innehållet kan tolkas/ riktas mot olika läsare? Vilken roll spelade olika typer av sekreterare under det långa 1700-ta- let? Skrivpraktikernas materiella förutsättningar är en annan central faktor (vilken betydelse hade skrivpulpeter, papperskvalité, skrivdon osv.). Ur ett mediehistoriskt perspektiv är det intressant att belysa relationerna mellan handskrivet och andra medier (muntliga, tryckta, bilder). Likaså går det att utifrån kulturhistoriska perspektiv re ektera över hur handskrift förbinds med olika värderingar och idékomplex, så som uppvärderingen av det hand- skrivna brevet som känslouttryck under senare hälften av sjuttonhundratalet.

Bidragen bör inte omfatta mer än 50 000 tecken (inkl. mellanslag och slutnoter).
peer review tillämpas. accepterade språk är: svenska, norska, danska, engelska, franska eller tyska. Här finns mer information för skribenter.

Artikelförslag på max 300 ord insändes senast den 15 juni 2016 till
ann öhrberg, ann.ohrberg@littvet.uu.se. manusstopp för bidragen är 2 januari 2017.

Temaredaktörer för numret är:
Ann Öhrberg (Uppsala Universitet)
Tim Berndtsson (Uppsala universitet)
Otto Fischer (Uppsala Universitet)
Annie Mattsson (Uppsala Universitet)