logo
logo

1700-talets rum och platser

Nationell 1700-talskonferens i Stockholm, 10–12 oktober 2019

CALL FOR PAPERS

Den 10–12 oktober 2019 anordnar Sällskapet för 1700-talsstudier en nationell, tvärvetenskaplig konferens på temat ”1700-talets rum och platser” i Stockholm. Sällskapet efterlyser härmed förslag på papers, sessioner och panelsamtal senast den 1 mars 2019 (obs. nytt datum). Inbjudan riktar sig till alla 1700-talsforskare i vid mening, inklusive studenter på avancerad nivå och personer verksamma vid minnesinstitutioner. Konferensen är öppen för alla ämnen av relevans för det långa 1700-talet, men vi välkomnar särskilt bidrag som knyter an till konferenstemat enligt nedan eller som behandlar frågor om förhållandet mellan forskning och samlingar.

Tema: 1700-talets rum och platser
En av det senaste decenniets mest inflytelserika strömningar inom humanistisk forskning är ”den rumsliga vändningen” och intresset för spatiala perspektiv. Ofta är det då rumslighet i en teoretisk eller abstrakt mening som stått i centrum, samtidigt som intresset för 1700-talet såsom historisk period i hög grad är förankrat i konkreta platser, landskap och miljöer kring vilka minneskulturer och forskningstraditioner vuxit fram. Vi välkomnar bidrag som närmar sig frågor om platser och rumslighet från båda dessa perspektiv, och särskilt sådana som behandlar relationen mellan dem; även till synes påtagliga, fysiska platser är ju mentala och kulturella konstruktioner med historiskt föränderliga gränser, funktioner och innebörder.

Vi efterlyser alltså papers och sessioner om alla slags rum och platser med anknytning till 1700-talet; om epokens representationer och konstruktioner av plats(er) i konst och litteratur; och om studiet av ekonomiska, estetiska, religiösa, historiska och naturvetenskapliga idéer, känslor och (sinnes)erfarenheter kopplade till olika platser och miljöer. Vi välkomnar också bidrag som rör spatial teori och rumsligt relaterade analytiska begrepp tillämpade på 1700-talet samt metodologiska diskussioner om möjligheter och utmaningar med olika källor. Några av de konkreta ämnes- och frågekomplex som kan vara av särskilt intresse är följande:

Platser som rum
Det finns en mängd olika innebörder av, och sätt att uppfatta, platser och rum av olika slag: som geografiska avgränsningar(nationer, regioner, landskap, städer, byar, egendomar osv.), offentliga rum(gator, marknadstorg, kvarter, hamnar, avrättningsplatser), funktionella platser och rum(kyrkor, kloster, sjukhus, begravningsplatser, tryckerier, verkstäder, gruvor, järnbruk, bibliotek, teatrar, gårdar), specifika platser(Stockholms slott, Carlstens fästning), hemmets platser(sovrum, kök, storstuga), tillfälliga platser(karnevaler, marknader, turneringar) och osynliga men påtagliga rum(den personliga sfären, det offentliga rummet, intellektuella landskap, utopiska världar etc.).

Rummet och sinnena
Rum och rumslighet är intellektuella konstruktioner som behöver manifesteras genom någon form av sinnesintryck för att sätta avtryck i medvetandet. Här kan kommunikation genom alla sinnen diskuteras; det finns många exempel på visuella tecken på rumslighet i 1700-talet liksom auditiva sådana. Skulle även dofter kunna fylla en liknande funktion?

Diskurser om platser och rum
Under 1700-talet beskrevs, studerades och debatterades rum och platser på olika sätt och med olika syften: polemiska, panegyriska, informativa, ekonomiska, estetiska, religiösa eller vetenskapliga. Ämnen under denna rubrik kan handla om reselitteratur, städers och regioners historia, politiska pamfletter, privat korrespondens och visuella uttryck såsom kartor, topografiska och arkitektoniska bilder, porträtt och avbildningar av händelser.

Inlämning av abstracts
Förslag insänds som bifogad fil i Wordformat per epost till swecs19@1700-tal.se senast den 1 mars 2019 (obs. nytt datum). Konferensens huvudspråk är svenska men även bidrag på övriga skandinaviska språk och engelska accepteras; inlämnat abstract bör vara på samma språk som den tilltänkta presentationen/sessionen. Abstract ska innehålla en rubrik, beskriva det föreslagna bidraget på högst 250 ord och ange namn, e-postadress samt i förekommande fall institutionstillhörighet (organisation och ev. avdelning) för en ansvarig kontaktperson. För förslag som inbegriper mer än en person anges namn, institutionstillhörighet och ev. rubriker för alla sessions- eller paneldeltagare.

Hålltider och övrig information
Acceptbesked kommer att skickas ut senast den 31 mars 2019. Kontaktpersoner för antagna bidrag ombeds bekräfta sitt deltagande senast den 30 april. Det preliminära programmet cirkuleras i mitten av juni, då konferensanmälan också öppnar, och ett fullständigt program publiceras i slutet av augusti.

Konferensens webbplats finns på www.1700-tal.se/swecs19, och vid frågor kan arrangörerna nås via epost på adress swecs19@1700-tal.se.

Här kan du även ladda ner Call for papers för swecs19 som pdf.